Suszenie

Biko Serwis

Suszenie

Celem suszenia jest zredukowanie zawartości wilgoci w surowcu lub produkcie poddanym obróbce.

Dostarczając ciepła i przepływu gazu nad substancją suszoną jesteśmy w stanie zredukować ilość danego rozpuszczalnika (przeważnie wody) w produkcie. Suszenie w przemyśle zmienia własności fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne substancji. Stosowane jest w celu redukcji masy, rozmiarów. Jest to jeden z najstarszych sposobów utrwalania produktów spożywczych. Odpowiednio przeprowadzony proces suszenia może zachować większość cech pierwotnych produktu. Dla poprawności przeprowadzenia procesu suszenia zawsze konieczny jest wybór odpowiedniej metody suszenia pod kątem technologicznym, a następnie urządzenia tak, aby go uzyskać optymalny efekt energetyczny i ekonomiczny.

Suszarnie wibrofluidalne BKDF

Fluidyzacja jest procesem powstawania tzw. dynamicznej zawiesiny (złoża fluidalnego) – drobnych cząsteczek ciała stałego w strumieniu gazu poruszających się z dołu do góry. Cząstki w fazie fluidalnej są w stałym ruchu, przemieszczając się stale po całej objętości naczynia co sprawia wrażenie jakby warstwa ta zachowywała się jak „wrząca ciecz”. Zjawisko fluidyzacji wykorzystuje się do prowadzenia procesów technologicznych wymagających dużej powierzchni międzyfazowej i szybkiej wymiany ciepła.

Technologia suszarni fluidalnych przeznaczona jest głównie do suszenia produktów sypkich ale nie tylko. Suszarnie takie pozwalają na zmianę poziomu wilgotności produktów i surowców. Cechą suszenia fluidalnego są wysokie wydajności procesowanych materiałów. Fluidyzacja pozwala na stworzenie dużej powierzchni styku pomiędzy fazą stałą oraz gazową tzw. kontakt między fazowy). Suszarnia fluidalna jest rozwiązaniem najbardziej energooszczędnym, zwłaszcza w przypadku ciągłego systemu pracy.

Praca suszarni fluidalnej polega na dostarczeniu ciepłego gazu/powietrza na perforowany pokład gdzie znajduje się surowiec lub produkt poddawany obróbce. Dostarczone medium powoduje utworzenie się tzw. złoża fluidalnego, które oddziałując na produkt powoduje jego suszenie. W pokładzie suszarki fluidyzacyjnej tworzy się wysoka temperatura oraz podwyższone ciśnienie. Dodatkowo, dla trudnych produktów, odpowiedni ruch wibracyjny nadawany przez suszarkę fluidyzacyjną powoduje kontrolowane przemieszczanie się produktu, w celu uzyskania optymalnego procesu fluidyzacji. W takim sposobie suszenia następuje intensywne mieszanie produktu z gazem, które gwarantuje wysoką wymianę ciepła i optymalną prędkość procesów fizycznych. Suszarnie fluidyzacyjne nadają się do suszenia produktów wrażliwych na temperaturę i produktów o zwiększonej lepkości. Drgania suszarki fluidalnej pomagają rozbić nadwymiarowe cząstki surowca, które nie mogły być wcześniej fluidyzowane, zwłaszcza materiałów kruchych i delikatnych.  Suszarnie fluidalne mogą wytworzyć warunki pre-fluidyzacyjne, zapobiegające przepaleniom i odbarwieniom materiału poddanego procesowi suszenia.

Cechą suszarek produkcji BIKO-SERWIS jest konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i konserwację. Dostępna jest również wersja z systemem recyrkulacji gazu i obiegu zamkniętego dla poprawy wydajności i odzysku? Zastosowane do produkcji materiały zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając za razem nawet najsurowsze wymogi technologiczne i sanitarne. Wszystkie parametry wielkościowe oraz funkcjonalne naszych suszarek fluidalnych dostosowane są do wymagań postawionych nam przez naszych Klientów.

Często mamy do czynienia z produktem, w którym wielkość poszczególnych cząstek znacznie się od siebie różni, a wilgotność jest wysoka. Poprzez połączenie właściwej prędkości przepływu gazu i ruchu mechanicznego można przetwarzać produkty sypkie o szerokim zakresie wielkości cząstek, wytwarzając przy tym znikome ilości pyłów.

Suszarnia fluidalna znajduje zastosowanie także obróbki i uszlachetniania produktów odpadowych celem ich ponownego wykorzystania np. przy produkcji pasz dla zwierząt lub przerobie szlamu zbożowego z browarów. Innym zastosowaniem jest suszenie gruboziarnistych minerałów, takich jak piasek i żwir. Inasi inżynierowie opracowali suszarki ze złożem fluidalnym, w taki sposób aby zapewnić optymalne rezultaty, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ścierania. Unikalny napęd sprawia, że możemy utworzyć złoże fluidalne tak duże, jak wymaga tego produkt.