Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Zakres obowiązywania i zawarcie umowy

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są warunkami firm Biko-Serwis sp. z o.o. sp. k. oraz Biko-Serwis sp. z o.o. OWS mają zastosowanie w odniesieniu do wszelkich realizowanych przez nas dostaw i prac (np. serwisu montażowego, uruchomienia instalacji, napraw, prac konserwacyjnych i obsługowych oraz innych usług) w ich aktualnym brzmieniu w chwili zawarcia umowy. Uzupełnieniem są obowiązujące nasze stawki rozliczeniowe w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy. Za prace wykonywane poza normalnym czasem pracy naliczane są dodatkowe opłaty. Czasy przejazdów i oczekiwania są wliczane do czasu pracy.

2. Niniejsze OWS obowiązują jako warunki wyłączne; Warunki Klienta przeciwstawne lub odmienne od niniejszych OWS nie zostaną przez nas uznane, chyba że w sposób wyraźny udzielimy pisemnej zgody na ich obowiązywanie. Niniejsze OWS obowiązują również wówczas, gdy mając wiedzę o przeciwstawnych lub odbiegających od niniejszych OWS warunkach Klienta, bez zastrzeżeń wykonamy zlecenie na rzecz Klienta.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży oraz stawki rozliczeniowe w ich aktualnym brzmieniu w chwili zawarcia umowy obowiązują także w odniesieniu do przyszłych transakcji zawieranych z Klientem.

4. Nasze oferty są niewiążące. Umowa dochodzi do skutku dopiero na podstawie naszego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Zakres naszych świadczeń zostanie ostatecznie określony przez nasze pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia w połączeniu z jego pisemnymi załącznikami.

5. O ile nie uzgodniono inaczej, przyjęcie zlecenia i potwierdzenie przyjęcia zlecenia obowiązują z zastrzeżeniem przyrzeczenia pokrycia w ramach naszego ubezpieczenia kredytu towarowego.

6. Dodatkowe postanowienia umowne i zmiany będą skuteczne dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Ta zasada obowiązuje również w przypadku wyłączenia tej regulacji.

7. Wykonanie umowy z naszej strony w zakresie części dostaw, które objęte są państwowymi przepisami eksportowymi jest możliwe z zastrzeżeniem, że zostaną nam udzielone wymagane zezwolenia.

8. Przekazane przez nas dokumenty i informacje, takie jak ilustracje, rysunki i wymiary, są wiążące tylko wówczas, gdy zostaną przez nas w sposób wyraźny wyszczególnione jako integralna część umowy bądź gdy w sposób wyraźny odnosimy się do nich. Dokumenty te nie stanowią gwarantowanych cech produktu, o ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, lecz są opisami lub oznaczeniami dostawy lub usługi. Dopuszcza się odstępstwa powszechnie spotykane na rynku lub takie, które mają miejsce ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub stanowią udoskonalenia techniczne, a także wymianę elementów na elementy o takich samych parametrach, o ile nie powodują one pogorszenia przydatności użytkowej do celu przewidzianego w umowie.

9. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich informacji i przekazanych dokumentów (np. wzorów, kosztorysów, rysunków, dokumentacji) – również w formie elektronicznej. Bez naszej pisemnej zgody nie wolno ich udostępniać osobom trzecim.

10. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania wobec konsumentów zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego.

Ceny i płatność

1. Nasze ceny obowiązują na warunkach ex works (z zakładu), doliczając podatek VAT według obowiązującej stawki, koszty opakowania i załadunku. 

a. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu udokumentowania zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku VAT Klient ma obowiązek odpowiednio wcześnie przed terminem dostawy uzgodnionym w umowie podać swój numer identyfikacji VAT (UE). W razie niedostarczenia na czas pełnego numeru identyfikacji VAT (UE) zastrzegamy sobie prawo do naliczenia podatku VAT według obowiązującej stawki.

b. W przypadku dostaw poza obszarem Unii Europejskiej mamy prawo do naliczenia podatku VAT według obowiązującej stawki po realizacji dostawy, jeśli Klient w terminie jednego miesiąca od daty danej wysyłki nie prześle nam dowodu wywozu towarów.

2. Kosztorysy są wiążące tylko w formie pisemnej.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient powinien dokonywać płatności w sposób następujący:

30% przy udzieleniu zlecenia, 60% po realizacji zlecenia bądź zgłoszeniu gotowości do realizacji dostawy/odbioru, pozostała kwota po przejściu ryzyka.

O ile nie uzgodniono inaczej, faktury zaliczkowe, częściowe i przedpłatowe są wymagalne natychmiast bez potrąceń, a płatność pozostałej kwoty faktury jest wymagalna bez potrąceń w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury.

 

4. Płatności bez jakichkolwiek potrąceń należy przelewać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. O terminowości płatności decyduje data dokonania wpłaty (data uznania na naszym rachunku bankowym). 

5. Klient może dokonać potrącenia tylko co do zasady i co do wysokości bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami wzajemnymi albo skorzystać z prawa zatrzymania rzeczy.

6. Płatności Klienta stają się wymagalne wraz z wpłynięciem naszej faktury. Klient popada w zwłokę po upływie 30 dni od daty wpłynięcia faktury.

7. Ceny podane w ofercie obowiązują tylko w przypadku zamówienia pełnego zakresu oferowanych towarów i usług.

8. Terminy płatności obowiązują tylko w przypadku, gdy zostały dotrzymane terminy płatności za poprzednie dostawy. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, następuje natychmiastowa wymagalność płatności wszystkich faktur.

Dostawa, przejście ryzyka, odbiór towaru

1. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji w dopuszczalnym zakresie usług i dostaw częściowych. Sytuacja dopuszczalności ma miejsce szczególnie wtedy, gdy usługa/dostawa częściowa ma zastosowanie dla Klienta w ramach celu określonego umową, zapewnione jest wykonanie pozostałych usług/dostaw i nie powoduje to po stronie Klienta powstania znacznych dodatkowych nakładów lub kosztów (chyba że będziemy gotowi wziąć te koszty na siebie).

2. Uznaje się za uzgodnione obowiązywanie warunków dostawy Incoterms 2010. Dostawy realizowane są na warunkach EXW z zakładu produkcyjnego, o ile nie uzgodniono pisemnie inaczej.

3. W przypadku dzieł wykonywanych z materiału dostarczonego przez zleceniodawcę ryzyko przechodzi na Klienta wraz z ich odbiorem.

 

4. W przypadku gdy Klient bierze na siebie transport rzeczy z zakładu produkcyjnego do miejsca ich wykorzystania, ponosi on ryzyko przez cały czas trwania transportu.

5. Regulacje dotyczące przejścia ryzyka obowiązują również wtedy, gdy mają miejsce usługi częściowe lub gdy mają zostać przez nas wykonane kolejne usługi.

6. Jeżeli dostawa lub odbiór opóźnia się lub nie dochodzi do skutku ze względu na okoliczności, które są niezależne od nas, ryzyko przechodzi na Klienta od dnia zgłoszenia gotowości dostawy względem gotowości do odbioru. Zobowiązujemy się do zawarcia ubezpieczeń wymaganych przez Klienta na jego koszt.

7. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad i niezgodności w ilości towaru Klient nie może odmówić odbioru dostawy, bez uszczerbku dla swoich praw opisanych w dziale X.

Obowiązek współdziałania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do udzielenia na swój koszt wsparcia naszemu personelowi (pracownikom przeprowadzającym montaż, serwis i/lub rozruch) przy wykonywaniu naszych usług (montażu, serwisu i/lub rozruchu).

2. Klient ma obowiązek podejmowania niezbędnych działań specjalnych mających na celu ochronę osób i mienia w miejscu wykonywania usługi. Jeżeli będzie to konieczne, dostarczy również specjalną odzież ochronną.

3. Klient musi poinstruować nasz personel na temat istniejących specjalnych przepisów bezpieczeństwa, o ile mają one znaczenie dla naszych pracowników i wykonywanych przez nas usług. W razie łamania takich przepisów bezpieczeństwa przez nasz personel Klient powiadomi nas o tym fakcie. W przypadku rażących przewinień może on w porozumieniu z nami zakazać łamiącym przepisy wstępu do miejsca wykonywania usługi.

 

 

 

4. Jeśli usługa ma być wykonywana za granicą i w tym celu od pracowników wymagane jest zezwolenie na pobyt i/lub pozwolenie na pracę, Klient ma obowiązek, z zastrzeżeniem dokonywania uzgodnień w poszczególnych przypadkach, udzielenia nam wsparcia w miejscowych urzędach przy składaniu wniosków, przedłużaniu lub zmianie pozwolenia wymaganego do wykonania usługi.

5. Klient powinien zapewnić ogrzewanie, oświetlenie, energię, sprężone powietrze, wodę, zasilanie oraz niezbędne przyłącza.

Pomoc techniczna Klienta

1. Klient jest zobowiązany do udzielania pomocy technicznej na swój koszt, szczególnie do:

a. zapewnienia koniecznych, odpowiednio dobranych pomocników w liczbie niezbędnej do wykonania usługi i na wymagany czas; pomocnicy muszą stosować się do poleceń naszego personelu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przydzielonych pomocników. W przypadku powstania wady lub szkody spowodowanej przez pomocników, wynikającej z poleceń naszego personelu, zastosowanie ma dział XI.

b. wykonania wszelkich prac przygotowawczych, zabezpieczających i robót przy wznoszeniu rusztowań, łącznie z zakupem niezbędnych materiałów.

c. zapewnienia niezbędnych sprawnych urządzeń, narzędzi, urządzeń dźwigowych oraz potrzebnych przedmiotów i materiałów.

d. zapewnienia niezbędnych suchych i zamykanych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania narzędzi naszego personelu.

 

 

 

e. transportu części zamiennych w miejscu wykonywania usługi, ochrony miejsca wykonywania usługi i materiałów przed wszelkiego rodzaju niekorzystnymi czynnikami, oczyszczania miejsca wykonywania usługi.

f. zapewnienia materiałów i wykonywania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia regulacji przedmiotu dostawy oraz przewidzianych umową rozruchów próbnych.

2. Pomoc techniczna Klienta musi zagwarantować, aby wykonywanie usługi mogło się rozpocząć niezwłocznie po przybyciu naszego personelu i zostać przeprowadzone bez opóźnienia aż do odbioru przez Klienta. Jeśli będą od nas wymagane specjalne plany lub instrukcje, w odpowiednim czasie zostaną one udostępnione Klientowi.

3. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta z jego obowiązków mamy prawo, jednakże nie jesteśmy do tego zobowiązani, po uprzedniej konsultacji, do wykonania czynności należących do obowiązków Klienta we własnym zakresie i na jego koszt. W pozostałym zakresie nasze ustawowe prawa i roszczenia pozostają nienaruszone.

Zastrzeżenie prawa własności

Prawo własności przedmiotów dostawy przechodzi na Klienta dopiero po dokonaniu pełnej płatności za nie. Jeżeli ważność zastrzeżenia prawa własności w kraju przeznaczenia jest związana ze spełnieniem specjalnych warunków lub specjalnych wymogów proceduralnych, to ich spełnienie powinno zostać zapewnione przez Klienta.

2. Przed przejściem własności Klientowi nie wolno zastawiać przedmiotu dostawy, zbywać go ani przenosić jego własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadkach zastawu oraz zajęcia czy też innych form rozporządzania przedmiotem dostawy przez osoby trzecie Klient powinien poinformować, że stanowi on naszą własność i pisemnie nas o tym powiadomić.

 

3. W razie postępowania Klienta niezgodnego z postanowieniami umowy, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim upomnieniu. Klient jest wówczas zobowiązany do wydania przedmioty dostawy. Dochodzenie roszczeń o zastrzeżenie prawa własności ani zastawienie przez nas przedmiotu dostawy nie stanowi odstąpienia od umowy.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego na majątku Klienta uprawnia nas do odstąpienia od umowy i zażądania natychmiastowego zwrotu przedmiotu dostawy.

Termin wykonania świadczenia

1. Dotrzymanie uzgodnionego terminu dostaw i usług (dla ujednolicenia zwanego dalej terminem świadczenia) wymaga wyjaśnienia pomiędzy nami a Klientem wszelkich kwestii handlowych i technicznych oraz wypełnienia przez Klienta wszystkich jego zobowiązań. Jeżeli tak nie jest, to termin świadczenia ulega stosownemu przedłużeniu. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wina za opóźnienie leży po naszej stronie.

2. Dotrzymanie terminu wykonania świadczenia jest uwarunkowane prawidłowym i terminowym wywiązaniem się poddostawców. O opóźnieniach znacznie odbiegających od uzgodnionych terminów będziemy informować.

3. Termin świadczenia uznaje się za dotrzymany, jeśli do czasu jego upłynięcia zgłoszona zostanie gotowość do realizacji dostawy. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie odbioru, o dotrzymaniu terminu decyduje termin odbioru, ewentualnie zgłoszenie przez nas gotowości do dokonania odbioru.

 

4. W przypadku gdy niedotrzymanie terminu świadczenia jest spowodowane siłą wyższą, strajkami, opóźnieniem w uzyskaniu zezwoleń organów państwowych lub innymi wydarzeniami, na które nie mamy wpływu, termin świadczenia ulega odpowiednio przedłużeniu. Dotyczy to także przypadku popadnięcia przez nas w zwłokę z wykonaniem naszego świadczenia. O opóźnieniach znacznie odbiegających od uzgodnionych terminów będziemy informować.

5. Jeżeli opóźnienie dostawy bądź odbioru przedmiotu dostawy lub usługi będzie miało miejsce z przyczyn zależnych od Klienta, to zostanie on obciążony kosztami powstałymi w wyniku tego opóźnienia. Zastrzega się możliwość dochodzenia dodatkowego roszczenia odszkodowawczego.

6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego odpowiedniego terminu dostawy względem odbioru zastrzegamy sobie prawo innego dysponowania przedmiotem dostawy i zrealizowania dostawy dla Klienta w odpowiednio wydłużonym terminie.

Opóźnienia w wykonaniu świadczenia, niemożność świadczenia

1. W przypadku częściowej niemożności wykonania świadczenia Klient może odstąpić od umowy tylko wówczas, gdy możliwe jest wykazanie, że świadczenie częściowe nie jest w interesie Klienta. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, to Klient ma obowiązek dokonania zapłaty ceny umownej w części przypadającej na świadczenie częściowe. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia działu XI. W przypadku gdy niemożność świadczenia ma miejsce w związku z wystąpieniem zwłoki w odbiorze lub z winy Klienta, pozostaje on zobligowany do wykonania świadczenia wzajemnego.

2. Jeżeli niemożność świadczenia nie jest zależna od żadnej ze stron umowy, to mamy prawo do otrzymania części wynagrodzenia odpowiadającej wykonanej przez nas pracy.

 

3. Jeśli popadniemy w zwłokę, wyrządzając przez to szkodę Klientowi, to ma on prawo zażądać zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę. Odszkodowanie to wynosi, licząc od czasu wpłynięcia do nas pisemnego żądania, za każdy pełny tydzień opóźnienia 0,5%, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części całkowitego świadczenia, która na skutek opóźnienia nie może zostać wykorzystana w odpowiednim czasie bądź w sposób zgodny z umową.

4. Jeśli w przypadku naszej zwłoki Klient udzieli nam odpowiedniego terminu na wykonanie świadczenia – z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych prawem – a my nie dotrzymamy tego terminu, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Na nasze pisemne żądanie Klient ma obowiązek poinformować nas w odpowiednim terminie, czy skorzysta z odnośnego prawa do odstąpienia od umowy.

5. Pozostałe roszczenia z tytułu zwłoki w dostawie określa wyłącznie punkt XI niniejszych warunków.

Odbiór

1. Zlecone nam dzieła uznaje się za odebrane po upływie 2 tygodni od daty zgłoszenia przez nas gotowości do odbioru, chyba że Klient w ciągu tego terminu złoży pisemną reklamację istniejących wad istotnych.

2. Klient ma prawo do odmowy odbioru tylko w przypadku, gdy stwierdzona wada uniemożliwia lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość zwykłego i/lub określonego w umowie użytkowania dzieła i/lub jego wartość. Jeżeli dzieło nie wykazuje wad uprawniających do odmowy odbioru, to odbiór musi zostać przeprowadzony pod warunkiem usunięcia wad.

3. Odmowy odbioru lub zastrzeżenia wobec odbioru muszą być zgłaszane niezwłocznie i w formie pisemnej, z podaniem i opisem reklamowanej wady.

4. Wykorzystanie przedmiotu dostawy przez Klienta do celów produkcyjnych uznaje się za jego odbiór.

 

 

Roszczenia z tytułu wad

1. Roszczenia Klienta z tytułu wad przysługują pod warunkiem, że Klient wypełnił swoje ustawowe obowiązki w zakresie kontroli i reklamowania towaru.

2. W przypadku stwierdzenia wad rzeczowych lub prawnych Klient ma prawo do następujących roszczeń z tytułu wad:

a. Według naszego uznania dostarczymy rzecz pozbawioną wad lub usuniemy wady, o ile przedmiot dostawy był wadliwy już przy przejściu ryzyka zgodnie z treścią działu III. i fakt ten można udowodnić. Zastrzegamy sobie prawo własności wymienionych części, o ile Klient nie nabył wcześniej prawa własności tych części.

b. Roszczenia z tytułu wad nie powstają na skutek przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, na przykład z powodu: naturalnego procesu zużywania się, nieodpowiedniego podłoża budowlanego, nieznanych nam szkodliwych warunków otoczenia, czynników chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, zmian konstrukcyjnych przedmiotu dostawy przeprowadzonych bez naszej zgody.

c. Klient ma obowiązek zapewnienia nam czasu i możliwości niezbędnych do ponownego wykonania zobowiązania. W przypadku gdy taka możliwość nie zostanie nam zapewniona, nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. Tylko w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa procesu produkcji bądź w celu uniknięcia niewspółmiernie dużych szkód, po uprzednim powiadomieniu nas o tym, Klient ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić to osobie trzeciej i zażądać od nas zwrotu wymaganych nakładów.

d. W przypadku naprawy ponosimy wszelkie nakłady niezbędne w celu usunięcia wady, szczególnie koszty transportu, opłaty drogowe, koszty pracy i koszty materiałowe, o ile wartość tych kosztów nie zwiększy się z powodu przewiezienia przedmiotu dostawy w inne miejsce będące miejscem wykonania świadczenia. Nawet jeśli reklamacja jest uzasadniona, koszty podróży naszych pracowników z naszego zakładu (miejsca wykonania umowy) do miejsca montażu podlegają zwrotowi.

e. W przypadkach zawinionego współsprawstwa Klienta w powstaniu wad, w szczególnie ze względu na nieprzestrzeganie obowiązku unikania i ograniczenia rozmiaru szkody, po przeprowadzeniu naprawy mamy prawo do odszkodowania, którego wysokość odpowiada zakresowi współsprawstwa Klienta.

f. Po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu, jaki został nam wyznaczony na ponowne wykonanie zobowiązania wynikające z wady Klient – uwzględniając przy tym przewidziane prawem wyjątki – ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli wada jest nieznaczna, Klientowi przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. Poza tym przypadkiem prawo do obniżenia ceny umownej jest wykluczone.

 

 

 

g. W odniesieniu do prac montażowych, napraw oraz innych usług zamiast działu X.2.f. obowiązuje dział XV.5.

h. Jeżeli fakt posiadania przedmiotu dostawy w okresach wymienionych w dziale XIV prowadzi do naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich, za które odpowiadamy, z zasady staramy się zapewnić Klientowi prawo dalszego użytkowania lub modyfikujemy przedmiot dostawy w taki sposób, aby naruszanie praw ochronnych lub autorskich nie miało już miejsca. Jeśli nie jest to możliwe na odpowiednich warunkach ekonomicznych lub w odpowiednim terminie, strony mają prawo do odstąpienia od umowy. W trakcie ww. okresów zwolnimy Klienta z bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń zainteresowanych właścicieli praw ochronnych.

i. Nasze zobowiązania, o których mowa w dziale X.2.h. są w przypadku naruszania praw ochronnych i autorskich ostateczne, z zastrzeżeniem działu XI.

j. Roszczenie o ponowne wykonanie zobowiązania ze względu na podlegające naszej odpowiedzialności naruszenie praw ochronnych lub autorskich istnieje tylko wówczas, gdy

– Klient niezwłocznie powiadomi nas pisemnie o dochodzonych naruszeniach praw ochronnych i praw autorskich opisując również ich charakter,

– zastrzeżone będzie dla nas prawo do korzystania z wszystkich środków obrony, w tym regulacji pozasądowych,

–  naruszenie praw ochronnych lub praw autorskich nie będzie wynikać z polecenia lub specyfikacji Klienta,

– przyczyną naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich nie jest samowolne dokonanie zmian w przedmiocie dostawy przez Klienta lub użytkowanie go w sposób niezgodny z umową.

3. Wszelkie pozostałe roszczenia z tytułu wad (szczególnie roszczenia o zrekompensowanie szkód, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy) są określone wyłącznie postanowieniami działu XI.

4. W przypadku sprzedaży towarów używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, o ile odpowiedzialność za wady w danym wypadku nie jest nakazana przepisami prawa.

 

Odpowiedzialność

1. Ponosimy odpowiedzialność, także w przypadku szkód spowodowanych naruszeniem obowiązków w trakcie negocjowania umowy, niezależnie od tego, z jakiego tytułu, (w szczególności również za rekompensatę szkód, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy), tylko w następujących przypadkach:

– celowe   działanie   i   rażące niedbalstwo,

– zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych,

– rażące niedbalstwo organów przedsiębiorstwa lub pracowników, pełniących funkcje kierownicze,

– zawinione spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia,

– podstępne przemilczenie przez nas wad,

– naruszenie gwarancji dotyczących właściwości i/lub trwałości przedmiotu dostawy, o ile kwestia ta w poszczególnych przypadkach nie została uregulowana inaczej,

– szkody osobowe lub rzeczowe, o ile zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy odpowiedzialność taka ponoszona jest na przedmiotach użytkowanych prywatnie.

 

 

2. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych odpowiadamy również za rażące niedbalstwo ze strony pracowników niepełniących stanowisk kierowniczych oraz za lekkie niedbalstwo organów przedsiębiorstwa lub pracowników pełniących funkcje kierownicze. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ogranicza się do szkody typowej dla charakteru umowy, dającej się przewidzieć w rozsądny sposób.

3. W przypadku skasowania danych nasza odpowiedzialność ogranicza się do nakładu kosztów, który byłby konieczny do rekonstrukcji danych, gdyby zostały one właściwie zabezpieczone przez Klienta.

4. Rekompensata szkód o charakterze czysto majątkowym ograniczana jest ogólnymi zasadami dobrej wiary, na przykład w przypadkach niewspółmierności pomiędzy wartością zlecenia a wysokością szkody.

5. Większy zakres odpowiedzialności – bez względu na podstawy prawne – w szczególności również za rekompensatę szkód, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, jest wykluczony.

6. Nie odpowiadamy za skutki wad, dla których zgodnie z treścią działu X.2.b. nie powstają roszczenia z tytułu wad.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej

Jeżeli jako współubezpieczony mamy prawo do bezpośrednich roszczeń odnośnie przedmiotu dostawy wobec ubezpieczyciela Klienta, to Klient już teraz udziela nam swojej zgody na dochodzenie tych roszczeń.

 

 

Oprogramowanie

1. W stosunku do objętych dostawą produktów oprogramowania innych dostawców obowiązują w pierwszej kolejności Ogólne Warunki Handlowe tych dostawców. Jeżeli warunki te nie zostały dostarczone, na życzenie prześlemy je Klientowi.

2. W uzupełnieniu do Ogólnych Warunków Handlowych dostawcy oprogramowania obowiązują nasze warunki, natomiast treść działów od XIII.3. do XIII.5. obowiązuje w sposób analogiczny. W razie bezskuteczności Ogólnych Warunków Handlowych dostawcy oprogramowania obowiązują nasze warunki.

3. Wraz z naszymi produktami oprogramowania oraz stosowną dokumentacją Klient otrzymuje na stałe pojedyncze, jednorazowe, niewyłączne prawo użytkowania. Udzielanie sublicencji jest niedozwolone.

 

4. Z zasady nie jesteśmy zobowiązani do przekazania kodu źródłowego dostarczonego oprogramowania.

5. Klient może poddawać nasze produkty oprogramowania obróbce tylko w prawnie dopuszczonym zakresie. Klientowi nie wolno usuwać ani zmieniać informacji producenta – szczególnie adnotacji o prawach autorskich -bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Przedawnienie

1. Roszczenia Klienta z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od daty przejścia ryzyka.

2. Roszczenia Klienta z tytułu wad budowli bądź dzieł, których cel polega na świadczeniu usług projektowania i nadzorowania obiektów budowlanych, ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od daty przejścia ryzyka.

3. Za wyjątkiem działu XIV.4. wszystkie pozostałe roszczenia Klienta – bez względu na podstawy prawne – ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od daty przejścia ryzyka.

 

4. W odniesieniu do spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia; rażąco niedbałego zachowania organów przedsiębiorstwa lub pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; celowego lub podstępnego działania; zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych; gwarancji oraz roszczeń określonych ustawą o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt wadliwy obowiązują osobno ustawowe przepisy regulujące kwestie przedawnienia.

5. W pozostałym zakresie obowiązują ustawowe przepisy regulujące kwestie przedawnienia.

Prace montażowe, naprawy i inne usługi

W odniesieniu do prac montażowych, napraw i innych usług obowiązują uzupełniająco następujące zasady:

1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nas nie można wykonać montażu, naprawy i/lub innej usługi, to usługi wykonane już przez nas w tym zakresie oraz powstałe nakłady muszą zostać rekompensowane przez Klienta.

2. Wymienione części przechodzą na naszą własność.

3. Jeżeli przed odbiorem nie z naszej winy nastąpi utrata świadczenia lub pogorszenie jego jakości, to Klient musi zapłacić nam cenę świadczenia, potrącając zaoszczędzone koszty.

 

4. Wiążące są tylko te terminy napraw, które zostały przez nas pisemnie potwierdzone.

5. Jeśli – uwzględniając wyjątki przewidziane prawem – w okresie, gdy jesteśmy w zwłoce udzielony nam odpowiedni termin na wykonanie świadczenia upłynie bezskutecznie, w przypadku montaży, napraw i innych usług Klient w ramach przepisów prawa jest uprawniony do obniżenia ceny świadczenia. Prawo do obniżenia ceny świadczenia ma zastosowanie również w pozostałych przypadkach niedojścia do skutku usunięcia wad. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdy można wykazać, że montaże, naprawy i inne usługi pomimo obniżenia ceny świadczenia nie są w interesie Klienta.

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie podatki, opłaty i należności związane ze świadczeniem poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Klient i ewentualnie dokonuje zwrotu tych kosztów na naszą rzecz.

2. Dane osobowe będą przez nas zapisywane w pamięci z przestrzeganiem przepisów prawa.

3. Nie zwracamy kosztów zwrotnego transportu opakowań.

4. Klient musi na własny koszt uzyskać pozwolenia wymagane do jego zastosowania produktów i/lub dokumenty eksportowe i importowe.

5. Klient wyraża zgodę na to, aby sprzedawane towary mogły zawierać w zestawie sprzęt komputerowy lub oprogramowanie podlegające przepisom wywozowym Stanów Zjednoczonych. Klient jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów. 

 

Klient wyraża zgodę na to, że nabywane od nas towary nie mogą być w żadnym wypadku dostarczane dalej osobom/przedsiębiorstwom lub krajom objętym embargiem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz poprzez podejmowanie stosownych działań zadba o to, by za jego pośrednictwem nie miała miejsca żadna tego typu dostawa.

6. Miejscem wykonania świadczenia i zobowiązań Klienta wobec nas jest siedziba naszej firmy.

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków handlowych lub umowy było lub miało stać się w całości lub częściowo nieważne, ważność warunków pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

 

Prawo właściwe, właściwość sądu

1. W przypadku gdy siedziba Klienta znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznym sądem do rozstrzygania we wszelkich sporach – również dla pozwów w postępowaniu nakazowym i procesie wekslowym, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby naszej firmy.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia powództwa w sądzie ustawowo właściwym dla siedziby Klienta.

 

 3. W przypadku gdy siedziba Klienta znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej spory rozstrzygane są w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu na podstawie  regulaminu Sądu Arbitrażowego ICC. Wydane orzeczenie jest ostateczne. 

 

Musi ono być wydane i uzasadnione przez trzech sędziów. Możliwe jest współdziałanie naszego ubezpieczyciela  stosownie  do  możliwości  współdziałania  na  zwyczajnej  drodze prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia powództwa w sądzie ustawowo właściwym.  Niniejsza  umowa  nie  stanowi  przeszkody  dla  żadnej  ze  stron  w przeprowadzeniu postępowania przyspieszonego, zwłaszcza postępowania w celu zastosowania zabezpieczenia egzekucyjnego lub postępowania w celu tymczasowej dyspozycji sądu.

4. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.