Zapytanie na realizację usługi wymiany bram i drzwi

W związku z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-0041/18 – Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp.k. prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi wymiany istniejących bram i drzwi w budynkach firmy Biko-Serwis przy ul. Zakładowej 13 w Nowinach.

Zakres obejmuje:

  1. Wymianę starych bram stalowych w hali 2
  2. Wymianę drzwi zewnętrznych stalowych w hali 1 oraz części socjalnej

Wymagania techniczne: maksymalny współczynnik przenikania  ciepła: 1.3 W/m2K

Ze względu na ryczałtowy charakter realizacji zadania przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

Termin złożenia oferty: 18.02.2021

Kryteria oceny:

Cena: 100%
Przy dokonaniu oceny zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C=Cn/Co*100, gdzie:
C – przyznane punkty
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co – cena ocenianej oferty

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od terminu odbioru.

Wymagany termin realizacji: do 3 tygodni od zawarcia umowy.

Prosimy o złożenie ofert na adres: biuro@bikoserwis.pl

Wymagane jest złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Zamawiającym a Oferentem.